Evangelisatiecommissie

Wij hebben een Grote God en een Grote Opdracht. Zo zouden we het ‘zendingsbevel’ uit Mattheus 28 kunnen samenvatten. Jezus zegt hier immers: ‘Mij is gegeven alle macht in de hemel en op (de) aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.’

Jezus’ opdracht om het goede nieuws door te geven is dermate belangrijk, dat Hij ons zelfs vijf Grote Opdrachten heeft gegeven, één in elk van de Evangeliën, en één in het boek Handelingen. De evangelisatiecommissie stelt zich ten doel deze Grote Opdracht een meer natuurlijke plaats in het midden van de gemeente te geven. In het kader van het ontwikkelen van een beleidsplan vindt er in overleg met de kerkenraad een bezinning plaats op de taken en verantwoordelijkheden van kerkenraad, gemeente en evangelisatiecommissie inzake het voldoen aan het zendingsbevel. In nauw overleg met de zendingscommissie en diaconie wordt verder nagedacht over mogelijkheden tot het verspreiden van meer ‘missionair bewustzijn’ in de gemeente. Onder de naam DEZ zult u dan ook diverse activiteiten kunnen waarnemen. 

Een aantal van de huidige taken van de evangelisatiecommissie zijn:

  • het organiseren van ‘Open Deur Diensten’
  • het organiseren van toerustingscursussen
  • het stimuleren en coördineren van het gebed in gebedskring en gebedstrio’s

Voelt u zich aangesproken door wat u hebt gelezen en wilt u meedenken in het uitzetten van onze koers voor de toekomst, dan horen wij dat graag van u. Wij staan open voor nieuwe ideeën waarmee we als gemeente de Blijde Boodschap kunnen uitdragen.

Op dit moment (eind 2011) bestaat er geen evangelisatiecommissie meer, vanwege gebrek aan mensen die zich hiervoor willen inzetten.

?

 

vacant (afgevaardigde kerkenraad)        

 

Preekrooster:

zo 25 augustus

9.30 uur: 

R.Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

alleen KND voor kinderen van 4 t/m 8 jaar

18.00 uur:

Ds. A.J. Molenaar

Luister rechtstreeks als er een kerkdienst aan de gang is.

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.

PKN

 

website: ¡ Tambien !