College van Kerkrentmeesters

Taak en doel

Het college van kerkrentmeesters is belast met het beheer van de kerkelijke goederen, gebouwen en financiën, voor zover deze niet van diaconale aard zijn. Zij verricht deze taak in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Samenstelling

Onderstaande leden van het college van kerkrentmeesters zijn lid van de kerkenraad en als zodanig ouderling-kerkvoogd.

J. Dekker voorzitter Jaap
G. van Wijgerden Secretaris Gerrit
Herman van Hassel
   Herman

De volgende leden zijn wel kerkrentmeester maar maakt geen deel uit van de kerkenraad:

Dhr. W. van der Aa
 

Vergaderingen

Het college van kerkrentmeesters vergadert in de regel eenmaal per zes weken in het kerkelijk bureau, Kerkstraat 60, Woudrichem.

Inkomsten

Om de gemeente in stand te houden wordt een beroep gedaan op de financiële bijdrage van de leden van de gemeente. Dit vindt plaats op o.m. de volgende manieren:

  • Collecten en collectemunten
  • Kerkbalans; Naast de collecten wordt in het begin van het jaar aan de gemeenteleden een vrijwillige bijdrage gevraagd d.m.v. .de landelijke actie Kerkbalans. Door middel van een brief of folder worden de gemeenteleden geïnformeerd over de benodigde gelden voor het komende jaar, waarbij gevraagd wordt de hoogte van de bijdrage voor dat jaar op te geven aan het college van kerkrentmeesters.
  • Giften en legaten;                                                                                                                    Giften ten bate van het college van kerkrentmeesters kunnen worden overgemaakt op onderstaande bankrekeningnummers:

Postbanknummer College van Kerkrentmeesters         NL39INGB0001117922                 

Rabobanknummer College van Kerkrentmeesters        NL76RABO0372500609

Rabobanknummer Restauratiefonds                          NL47RABO0372501907

Het rekeningnummer voor betaling kerkklanken:     NL61RABO0372554423

Donaties aan kerken worden door de overheid fiscaal gerangschikt onder de aftrekpost “giften”. Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk de fiscus mee te laten betalen aan uw gift aan de kerk, bijv. door giften voor meerdere jaren te concentreren in één fiscaal jaar en/of het gebruik van collectebonnen. Er geldt bij deze aftrekpost wel een zogenaamd drempelbedrag.

Ook behoort het schenken via een zogenaamde lijfrente tot de mogelijkheden. Dit houdt in dat de door middel van een door een notaris op te maken akte de verplichting wordt aangegaan, gedurende minimaal vijf jaar, een bedrag te schenken. Bij deze constructie is geen drempelbedrag van toepassing.

Wanneer u de kerk testamentair wilt gedenken, is dat mogelijk door een legaat. Een legaat is vanaf 2006 voor de kerken volledig vrijgesteld van kosten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de notaris.

Preekrooster:

zo 25 augustus

9.30 uur: 

R.Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

alleen KND voor kinderen van 4 t/m 8 jaar

18.00 uur:

Ds. A.J. Molenaar

Luister rechtstreeks als er een kerkdienst aan de gang is.

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.

PKN

 

website: ¡ Tambien !