ANBI Verklaring CVK

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI:

College van Kerkrentmeesters Hervormde gemeente Woudrichem

   

RSIN/Fiscaal nummer:

002522925

Website adres:

www.hervormdegemeentewoudrichem.nl

E-mail:

cvk@hervormdegemeentewoudrichem.nl

Adres:

Kerkstraat 35

Postcode:

4285 BA

Plaats:

Woudrichem

Postadres:

Kerkstraat 60

Postcode:

4285 BC

Plaats:

Woudrichem

De Hervormde gemeente Woudrichem is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 

B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit vijf leden, drie ouderling-kerkrentmeesters en twee kerkrentmeesters. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.hervormdegemeentewoudrichem.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals koster en organist, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

begroting

rekening

rekening

 

 

2018

2018

2017

 

baten

 

 

 

 

 

 

 

 

80

baten onroerende zaken

 €         14,550

 €      12,918

 €      16,725

81

rentebaten en dividenden

 €               500

 €               -

 €               -

82

opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen

 €               250

 €           802

 €           305

83

bijdragen levend geld

 €      126,500

 €    133,880

 €     133,361

84

door te zenden collecten

 €                    -

 €               -

 €               -

85

subsidies en bijdragen

 €           3,000

 €        3,000

 €        3,559

 

totaal baten

 €      144,800

 €    150,600

 €     153,950

 

 

 

 

 

 

lasten

 

 

 

40

lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

 €         36,150

 €      63,019

 €      37,908

41

lasten overige eigendommen en inventarissen

 €                    -

 

 

42

afschrijvingen

 €               -

 €           582

 €               -

43

pastoraat

 €         59,500

 €      50,826

 €      83,961

44

lasten kerkdiensten, catechese, etc.

 €           5,800

 €        6,252

 €        6,063

45

verplichtingen/bijdragen andere organen

 €           8,400

 €        7,889

 €        7,156

46

salarissen / vergoedingen

 €           3,500

 €        5,633

 €        5,261

47

kosten beheer, administratie en archief

 €           4,300

 €        5,051

 €        2,694

48

rentelasten/bankkosten

 €           1,200

 €        1,070

 €        1,143

 

totaal lasten

 €      118,850

 €    140,322

 €     144,186

 

 

 

 

 

 

Saldo baten - lasten

 €         25,950

 €      10,278

 €        9,764

 

 

 

 

 

53

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen

 €               -

 

 

54

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen

 €                    -

 €               -

 €               -

56

streekgemeenten

 €                    -

 €               -

 €               -

57

aandeel in lasten federatie

 €                    -

 €               -

 €               -

58

overige lasten en baten

 €                    -

 

 

 

totaal

 €               -

 €               -

 €               -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat

 €         25,950

 €      10,278

 €        9,764

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.