Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1278,  11 oktober 2019

 

Kerkdiensten

13 oktober                  9.30 uur ds. A.J. Molenaar

                                    18.00 uur ds. G. van der Linden, Waalwijk

20 oktober                  9.30 uur ds. W. de Graaff, Geldermalsen

                                    18.00 uur ds B.A. Belder, Brakel

27 oktober                  10.00 uur ds. A.J. Molenaar

                                    18.00 uur ds. J. de Goei, Amersfoort

 

Collecten Diaconie

13 oktober      Kerk in Actie / Werelddiaconaat

20 oktober      Bonisa

27 oktober      Tienerfriends Sleeuwijk

 

College van Kerkrentmeesters

13 oktober      Verwarming en energie

20 oktober      Landelijke verplichtingen

27 oktober      Eigen predikantsplaats

 

Crèche

13 oktober      Eveline van Dalen en Anouk van Pelt  

20 oktober      José en Sophie van Wijngaarden

27 oktober      Hetty van Leeuwen en Marjo van der Aa  

 

Agenda

zaterdag 12 oktober

- oud papier

vrijdag 25 oktober

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1279 bij Conny Bastiaans

zaterdag 26 oktober

- oud papier

woensdag 30 oktober

- gemeenteavond in het koor van de kerk (20.00 uur)

donderdag 31 oktober

- bijbelkring in de consistorie (20.00 uur)

 

Erediensten

Zondag 13 oktober leid ik de morgendienst. We staan stil bij Exodus 24, waar het verbond tussen de HEER en het volk Israël plechtig bekrachtigd wordt: Hij hun God en zij zijn volk. We zullen er waarschijnlijk een bijbelgedeelte uit het Nieuwe Testament naast leggen, bijvoorbeeld Hebreeën 9 vanaf vers 18. ‘s Avonds gaat voor dominee G van der Linden uit Waalwijk.

Zondag 20 oktober begroeten we tweemaal een gastvoorganger. ‘s Morgens is dat dominee W. de Graaff uit Geldermalsen en ‘s avonds is dat dominee B.A. Belder uit Brakel.

Zondag 27 oktober leid ik de ochtenddienst weer. Opnieuw gaan we verder in Exodus en daar treffen we uitgebreide instructies voor het bouwen van een tent-heiligdom (hoofdstuk 25-30). Ik zal nog goed moeten studeren hoe dit naar het heden is te halen… Maar zomaar overslaan gaan we het zeker niet! In de avonddienst gaat voor dominee J. de Goei uit Amersfoort.

 

Koffiedrinken

Zondagmorgen 27 oktober is er weer gelegenheid elkaar na de dienst te ontmoeten in het koor van de kerk. Onder het genot van koffie, thee of limonade kunt u napraten over de dienst of gewone dagelijkse dingen met elkaar delen. Iedereen is van harte welkom.

 

Aanvangstijd morgendiensten

De wisseling van aanvangstijd van de morgendienst zal voortaan gelijk lopen met de overgang van de zomer- naar de wintertijd en in het voorjaar met de overgang van de winter- naar de zomertijd. Vanaf zondag 27 oktober aanstaande is de aanvangstijd van de morgendienst dus weer om 10.00 uur.

 

Vernieuwde website en gemeentegids

Vanaf 1 oktober hebben we een vernieuwde website en gemeentegids. Op www.kerkwoudrichem.nl kunt u alle informatie van onze gemeente vinden. In principe is alle informatie dus digitaal beschikbaar. Voor  diegenen die geen gebruik kunnen maken van deze digitale versie zullen er ook enkele exemplaren van de vernieuwde gemeentegids in de hal van de kerk worden gelegd.

 

Gemeenteavond 30 oktober

We nodigen u van harte uit voor de gemeenteavond die zal worden gehouden op woensdag 30 oktober aanstaande in het koor van de kerk. De koffie/thee staat klaar vanaf 19.45 uur en we starten om 20.00 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Wat te denken over begraven en cremeren, door dominee Molenaar
  • Informatie over het jeugd- en jongerenwerk
  • Informatie over het nieuwe zendingsdoel
  • Terugblik en vooruitblik: gezamenlijke dienst met de (RK) Sint Elisabethparochie

We rekenen op uw komst.

 

Brochure ‘begraven en cremeren’

Als bijlage bij dit nummer treft u een exemplaar aan van de brochure ‘Begraven en cremeren’. U kunt deze doornemen als voorbereiding op de gemeente-avond van 30 oktober, waar onder andere dit onderwerp aan de orde zal komen. Uiteraard hoeft u het niet eens te zijn met het in de brochure ingenomen standpunt, het is bedoeld als aanzet tot bezinning en gesprek.

 

Open Doorsdag

Zaterdag 9 november vindt de jaarlijkse Open Doorsdag plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Open Doors is een stichting die zich inzet voor vervolgde christenen wereldwijd. Het is indrukwekkend om verhalen te horen over de moeite én moed van onze broeders en zusters wereldwijd, die om hun geloof vervolgd of achtergesteld worden. Daarnaast is het bijzonder om met duizenden Nederlandse christenen samen te komen om deze verhalen te horen en samen te zingen en te bidden. De focus dit jaar ligt op de kerk in het Midden-Oosten, met sprekers uit onder andere Iran en Irak.

Ik (dominee Molenaar) kan deze dag van harte aanraden en ben van plan om er zelf heen te gaan. Mocht dit u of jou ook aanspreken, meld je dan bij mij, dan kunnen we afspraken maken over bijvoorbeeld meerijden! De toegang is gratis en verdere informatie is te vinden op opendoors.nl.

 

Kerkauto

13 oktober      Jan Duister, telefoon 0183-304893

                        Hans Kant, telefoon 0183-302897

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 0183-565977

20 oktober      Anita Hak, telefoon 06-23814431

                        Gerrit van Vugt, telefoon 06-53287762

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 0183-565977

27 oktober      André Ruis, telefoon 0183-302818

                        Arie van der Vliet, telefoon 06-51530862

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 0183-565977

Mocht er geen plaats meer zijn bij de aangegeven chauffeurs, dan kunt u contact opnemen met Catrien Brandenberg, telefoon 302556.

 

Afwezigheid dominee Molenaar

Wegens een korte vakantie is dominee Molenaar niet beschikbaar van maandag 21 tot en met vrijdag 25 oktober. Voor pastorale zaken kunt u zich wenden tot uw wijkouderling, voor overige dringende zaken kunt u contact opnemen met de scriba, telefoon 304219.

 

Uit de pastorie

Wist u dat er in de kerk soms een geheimtaal wordt gehanteerd? En dan bedoel ik niet kernwoorden als ‘barmhartigheid’ of ‘genade’, die nu eenmaal uitleg vergen. Nee, ik bedoel allerlei heel praktische woorden die met de kern van het geloof weinig te maken hebben, maar alles met de organisatie. In de kerk heet een voorzitter ‘praeses’, een regio ‘classis’, een bezwaar ‘gravamen’, een regel heet een ‘ordinantie’ en pensioen heet ‘emeritaat’. Je voelt de eeuwenoude traditie van de kerk – maar tegelijk kan het zo lijken of de kerk uit een andere wereld komt. Nu is dat waar! Echter dan is dat niet de wereld van eens, maar de wereld die wacht… Ik denk en hoop dat we daar zulke woorden niet meer nodig hebben.

 

Om over na te denken

Net zoals je elke dag je boterhammen eet

en je dat ook zeker niet een dag of drie vergeet,

is het met het lezen uit het Woord van onze Heer…

Toch?

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad