Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1280,  15 november 2019

 

Kerkdiensten

17 november               10.00 uur ds. A.J. Molenaar, viering Heilig Avondmaal

                                    18.00 uur ds. A.J. Molenaar, dankzegging Heilig Avondmaal

24 november               10.00 uur ds. A.J. Molenaar, laatste zondag kerkelijk jaar

                                    18.00 uur ds. G. Lock, Uitwijk

 

Collecten Diaconie

17 november   Diaconie algemeen

                        Avondmaalskelken: MAF

24 november   Diaconie algemeen

 

College van Kerkrentmeesters

17 november   Verwarming en energie

24 november   Landelijke verplichtingen

 

Crèche

17 november   Jeannette van Kooten en Janneke Molenaar

24 november   Marjan van der Meij en Tina Ek

 

Agenda

vrijdag 22 november

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1281 (voor drie weken) bij Conny Bastiaans

zaterdag 23 november

- oud papier

donderdag 28 november

- bijbelkring in de consistorie, 20.00 uur

 

Erediensten

Zondag 17 november vieren we het Heilig Avondmaal. We staan in de verkondiging stil bij Exodus 34:6-7, waar de HEER zichzelf als het ware voorstelt. Deze God is het die ons aan zijn tafel roept! In de avonddienst wordt de viering voortgezet en staat de dienst in het teken van dankzegging. Uit de Bijbel staat centraal Exodus 33:14 ‘als U zelf niet meegaat, laat ons dan niet verder trekken’. Het zijn woorden van Mozes, maar ook voor wie aan de tafel van de Heer heeft gezeten, zijn dit diepe woorden. Aan tafel zitten bij Hem is iets groots, maar we hebben Hem elke dag nodig!

Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken dan degenen uit de gemeente die het afgelopen jaar overleden zijn en horen van de christelijke hoop die verder gaat dan de dood. In de Bijbel wordt deze hoop vergeleken met een anker. We lezen daarvan uit Hebreeën 6 en letten speciaal op woorden uit vers 18: ‘onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt’. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en iets te drinken in het koor van de kerk. In de avonddienst gaat voor dominee G. Lock uit Uitwijk.

 

Praktische opmerkingen rond het Heilig Avondmaal

Twee dingen om op te merken bij de aanstaande viering:

1) Bij de vorige viering merkte ik dat heel wat mensen geen boekje met het Avondmaalsformulier hadden meegenomen bij de ingang. Nu hoeft u van mij echt dat formulier niet mee te lezen, luisteren mag ook. Maar er is wel één ding: in dat boekje staat de tekst van de gezongen geloofsbelijdenis. Als u die niet uit het hoofd kent, is het erg handig die tekst bij de hand te hebben.

2) Voor degenen die echt niet naar de kerk kunnen komen bij de Avondmaalsviering, is er in onze gemeente de mogelijkheid dat het sacrament bij hen thuis wordt gevierd. Na afloop van de dienst komt dan de predikant met een ouderling en diaken daarvoor naar u toe. Ik weet niet of deze mogelijkheid goed bekend is bij een ieder, dus ik noem hem met nadruk. U kunt zich ervoor aanmelden bij dominee Molenaar, tot de dag voor de viering.

 

Koffiedrinken

Zondagmorgen 24 november is er weer gelegenheid elkaar na de dienst te ontmoeten in het koor van de kerk. Onder het genot van koffie, thee of limonade kunt u napraten over de dienst of gewone dagelijkse dingen met elkaar delen. Iedereen is van harte welkom.

 

Vacatures kerkenraad

Aan het einde van het jaar zijn er een zestal kerkenraadsleden aftredend. Mevrouw P.T. van Engelen-Kant (ouderling) en de heren I.J. Kraai (diaken) en J. Dekker (ouderling-kerkrentmeester) hebben zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode. Mevrouw A. Kraaij-Timmermans (jeugdouderling) en de heren M. van Doorn (ouderling) en H. van Hassel (ouderling-kerkrentmeester) hebben zich niet herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode. Dit betekent dat met de twee nog bestaande vacatures er in totaal 5 vacatures ontstaan.

Voordat tot benoemingen kan worden overgegaan wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld om namen in te dienen van belijdende leden die u geschikt acht voor één van de ambten. U kunt namen indienen voor twee vacatures ouderling, twee vacatures diaken en één vacature ouderling kerkrentmeester. Blanco lijsten die u daarvoor kunt gebruiken liggen in de hal van de kerk. De lijsten met namen kunnen tot en met zaterdag 23 november worden ingediend op het adres van de scriba, Postweide 133. Wij rekenen op u.

 

Catechese

De verschillende huiscatechesegroepen draaien wekelijks en de onderwerpen leiden soms tot geanimeerde gesprekken, althans in mijn groep (dominee Molenaar) – en soms gaat het gepraat ook over heel andere dingen... Ook is er een groepje van drie mensen gestart als belijdenisgroep. Fijn dat dat er dit jaar ook weer is!

 

Correctie: datum Bijbelkring

In de vorige Kerkklanken stond per abuis vermeld dat er op 15 november Bijbelkring zou zijn. Dit zal echter gewoon 4 weken na de vorige keer zijn, dus donderdag 28 november.

 

Eindejaarscollecte

Het is weer tijd voor de eindejaarscollecte. Wij willen deze collecte graag onder uw aandacht brengen. Een dezer dagen bent u of wordt u hiervoor benaderd middels een informatiebrief met een acceptgiro. Met uw steun draagt u bij aan het in stand houden van onze Hervormde Gemeente. Van harte aanbevolen.

 

Kerstactie diaconie

De diaconie roept u op om namen in te dienen van inwoners, ouders en/of kinderen, die woonachtig zijn in Woudrichem en/of Oudendijk, waarvoor een bijdrage of attentie vanuit de kerk voor de kerstdagen gewenst zou zijn. Een bijdrage betekent dat wij de mensen een ondersteuning geven in de vorm van tegoedbonnen en een attentie wordt in de vorm van een bloem/plant gedaan. In de diensten delen we hiervoor briefjes uit en er liggen ook briefjes in de hal van de kerk. U kunt hierop de namen invullen en aangeven of het een bijdrage of een attentie mag zijn. Ook willen we u oproepen om met ons mee te sparen voor de gratis pakketten bij supermarkt Boons, die we ook kunnen uitdelen.

Wij vragen u de briefjes met de namen uiterlijk zondag 1 december in te leveren in het blik in de hal van de kerk of bij één van de diakenen: Sjaak Kraaij, Jaco Mak of Huib van Pelt. U kunt ook de zegels inleveren in het blik in de hal, bij één van diakenen of bij DOCK 60.

 

Bestellen erwtensoep en kerststerren

Ook dit jaar kunt u bij de activiteitencommissie weer erwtensoep en kerststerren bestellen. De heerlijke erwtensoep wordt vers gemaakt en kost € 6,00 per emmertje á 1 liter. Deze kunt u afhalen tijdens Winter Wonder Woudrichem, op zaterdag 14 december, in het koor van de kerk. Daarnaast kunt u ook mooie kerststerren bestellen, schaal 23 cm in de kleuren rood, wit en 2-kleurig rood & wit (€ 7,50 per stuk); pot 17 cm kleur rood (€ 5,00 per stuk) en 4-pack mini kerststerren kleuren rood en wit (€ 5,00 per stuk), deze worden op donderdag 12 of vrijdag 13 december a.s. bij u thuis afgeleverd.

U kunt uw bestelling doen, tot uiterlijk zondag 1 december bij Bas van Straten, Postweide 113 of basvstraten@ziggo.nl. Onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Tevens kunt u het bestelformulier dat bij deze kerkklanken zit, invullen en inleveren op de genoemde adressen. Er ligt ook nog een aantal bestelformulieren in de hal van de kerk. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan het onderhoudsfonds van de kerk en we willen deze dan ook van harte bij u aanbevelen!

 

Kerstconcert

Op dinsdag 17 december gaan we naar het kerstconcert in de Doelen te Rotterdam, waar het oude prachtige verhaal muzikaal wordt ‘verteld’ door enthousiaste koren en solisten. De bus vertrekt om 18.00 uur van ’t Rond te Woudrichem en brengt ons voor de deur van de Doelen. Het concert wordt verzorgd door Deo Cantemus uit Rotterdam en Christelijk Gemengd Koor Asaf uit Papendrecht onder leiding van Hans Blijderveen. Verder wordt medewerking verleend door onder andere Mannenensemble Cantara uit Woudenberg onder leiding van André van der Vliet, Maria den Hertog mezzo-sopraan en Jacob Schenk tenor, Yannick Bot marimba, André de Jager orgel en het orkest l’Orchestra Particolare. Wil je deze mooie avond bijwonen? Geef je snel op bij Catrien Brandenberg, telefoon 0183-302556 of Jelda Rodermond e-mail:  jeldaro@hotmail.com. De kosten voor deze geheel verzorgde avond zijn € 38,00. U kunt dit bedrag op rekening NL 91 INGB 0004476775  ten name van C.G. Brandenberg.

 

Kerkauto

17 november   Viering Heilig Avondmaal

                        Tiele Jan en Nel Ottevanger, telefoon 06-22087263

                        Kees Walraven, telefoon 0183-302788/06-22489656

                        Avonddienst Lia Mak-Tritten, telefoon 0183-565977          

24 november   Einde kerkelijk jaar

                        Hetty van Leeuwen, telefoon 0183-304221

                        Jos Kant, telefoon 0183-302510

                        Avonddienst Lia Mak-Tritten, telefoon 0183-565977          

Mocht er geen plaats meer zijn bij de aangegeven chauffeurs, dan kunt u contact opnemen met Catrien Brandenberg, telefoon 0183-302556.

 

Uit de pastorie

In het Engels zeggen ze wel ‘practice wat you preach’. Ofwel: als predikant moet je zelf als eerste leven naar wat je preekt. Daarvan een mooi voorbeeld. Op 3 november preekte dominee Van der Wel in onze kerk over de vraag ‘wie is mijn naaste?’. Hij vertelde in de preek dat dit niet een abstract vraagstuk is, maar dat het er concreet op aan komt de mensen om je heen te zien die je ontmoet en je hulp kunnen gebruiken. Nu had één van mijn zoons een lekke band na de dienst, dus ik liep met hem naar huis. Er kwam onderweg een auto aanrijden waarvan de bestuurder afremde, het raampje opende en vroeg ‘kunnen jullie hulp gebruiken?’ Wie het was? Dominee Van der Wel! Zo werd de preek direct in praktijk gebracht.

 

Om over na te denken

‘[Geen lijden door geloofsvervolging, maar] de druk van de postchristelijke onverschilligheid is de last van het lijden die momenteel aan de gemeente is opgelegd’

            (prof. H. Berkhof, in 1958(!))

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad