Beroepingszaken

Op het terrein van de financiën wachten we op een solvabiliteitsverklaring. Die zal uitwijzen of we  een predikant nog voltijds kunnen bekostigen.

Er zijn vanuit de gemeente diverse reacties binnen gekomen op de profielschetsen van een te beroepen predikant en van de (kerkelijke) gemeente. Een kleine commissie uit de kerkenraad heeft deze reacties bekeken en verwerkt. De bijgewerkte profielen zijn goedgekeurd door de kerkenraad en zijn hier in te zien, evenals de instructie aan de beroepingscommissie.

Profielschets predikant
Profielschets gemeente
Instructie beroepingscommissie

De beroepingscommissie kan vast oriënterend bezig gaan. Het echte beroepingswerk kan pas van start gaan zodra de solvabiliteitsverklaring binnen is.

Vanuit de PKN ontvangen wij een lijst met beroepbare predikanten. Maar u als gemeente wordt ook in de gelegenheid gesteld om namen van predikanten in te dienen. Dit kan tot zaterdag 6 april aan het adres van de scriba, scriba@hervormdegemeentewoudrichem.nl.

Op 19 maart jl. is de beroepingscommissie voor het eerst bij elkaar gekomen. Dominee Hoftijzer uit Rijswijk, onze consulent, was hierbij aanwezig. We hebben een mooie vergadering gehad waarbij we eerst hebben besproken wat onze motivatie is om deel te nemen aan deze commissie en gekeken naar wat ieders inbreng kan zijn. Vervolgens heeft dominee Hoftijzer ons meegenomen in het beroepingsproces. Dit heeft hij gedaan aan de hand van de verschillende documenten die hiervoor beschikbaar zijn vanuit onze eigen kerkelijke gemeenschap en de landelijke kerk.

De eerste stap die de beroepscommissie neemt is het opstellen van een namenlijst van predikanten die we nader willen verkennen. Deze lijst stellen we op naar aanleiding van namen die zijn aangedragen vanuit de gemeente, vanuit de landelijke kerk en vanuit ons netwerk. Een eerste verkenning zal bestaan uit het online beluisteren van kerkdiensten en het bekijken van online beschikbare informatie (eigen website predikant, website van de kerk etc).

Via deze weg willen we u regelmatig op de hoogte stellen van de voortgang van ons werk. Tegelijkertijd zullen wij ook enige terughoudendheid betrachten in het delen van informatie. Zeker waar het gaat om namen van predikanten of kerken hebben wij een geheimhoudingsplicht.

En dan als laatste: Het beroepingswerk is zoveel meer dan het opstellen van documenten en vergaderen. We mogen erop vertrouwen dat God een plan heeft met de kerk in Woudrichem. Bidt u mee dat God op Zijn tijd de juiste persoon op ons pad mag brengen?

Vriendelijke groet,

Bianca Vlot (voorzitter), Joost Jan van der Nat (secretaris), Lisa van der Stelt, Jaco Mak, Karin Cuperus, Chris van de Kuilen.