Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1323,  24 september 2021

 

Kerkdiensten

26 september               9.30 uur ds. A.J. Molenaar

                                    18.00 uur dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

3 oktober                     9.30 uur ds. A.J. Molenaar, Israëlzondag

                                    18.00 uur ds. L.W. de Haan, Genderen

 

Agenda

vrijdag 1 oktober 2021

-    inleveren kopij voor Kerkklanken 1324 (voor drie weken) bij de scriba

Donderdag 7 oktober 2021

-    huisdienst in de Lemmenskamp, 10.30 uur

-    gebedskring in het koor, 20.00 uur

 

Crèche

26 september   Hetty van Leeuwen en Marjo van der Aa

3 oktober         Marjan en Eva van der Meij

 

Collecten College van Kerkrentmeesters

26 september   Vijfjesactie voor het onderhoud van het orgel

3 oktober         Beheer en exploitatie

 

Collecten Diaconie

Zondag 26 september

Op meerdere zondagen in het jaar collecteren we voor het werk van de diaconie. Dit collectegeld wordt gebruikt om bijvoorbeeld mensen financieel te ondersteunen die een beroep doen op de diaconie. Ook kiezen we als diaconie doelen die we een extra gift geven. Elke maand krijgen we vele vragen om ondersteuning door allerlei organisaties. Deze aanvragen, vaak met uitgebreide documentatie, nemen we afzonderlijk van elkaar door en bepalen daarna wat er mee gedaan kan worden.

Zondag 3 oktober Kerk in Actie: Kerk en Israël

De relatie met het Joodse volk is een wezenlijk onderdeel van onze identiteit. De PKN bevordert bezinning op de joodse wortels van ons geloof en het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staat ze op tegen antisemitisme. De PKN rust predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunt ze onder andere het werk van Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap.

 

Erediensten

Zondag 26 september staan we stil bij de bekende geschiedenis van David en Goliath in 1 Samuël 17. Opnieuw zullen we parallellen kunnen zien tussen David en Jezus, de Zoon van David. In de avonddienst gaat voor de heer R. Verkaik uit Hardinxveld.

Zondag 3 oktober is het Israëlzondag. Uit de Bijbel lezen we psalm 122, met daarin de oproep ‘bid voor de vrede van Jeruzalem’. In verbondenheid met Israël mogen we deze oproep op ons laten inwerken. Tegelijkertijd kunnen er dan allerlei vragen opkomen, die in de preek aan de orde zullen komen. In de avonddienst gaat voor ds. L.W. de Haan uit Genderen

 

Huisdienst Lemmenskamp

Donderdag 7 oktober is er weer de maandelijkse huisdienst in de Lemmenskamp. De dienst begint om 10.30 uur en wordt geleid door dominee Molenaar. U bent van harte welkom.

 

Jaarthema ‘Geef het geschenk door’

Om het bewustzijn van ons jaarthema te vergroten, zal er in elke editie van dit blad een stukje over staan – een praktische tip, of juist een doordenker. Ditmaal: je buurtgenoten.

Hoe goed ken je de mensen in je buurt en straat? Sommigen misschien heel goed, anderen nauwelijks. Maar bedenk dat contact met mensen de basis is om iets met ze te kunnen delen. En daarom: komen er nieuwe mensen in je straat wonen? Verwelkom ze! Vraag of je kunt helpen, nodig ze op de koffie. Gaan mensen weg uit je straat? Neem afscheid, geef een passend cadeautje of schrijf een lief kaartje. Weet je dat iemand in je straat het moeilijk heeft: leef mee, vraag hoe het gaat of bied praktische hulp aan.  Waarom dit alles?  Door vriendelijk en belangstellend te zijn, laat je iets van onze Heer zien. Knoop relaties aan! Wie weet krijg je zo gelegenheid om in woorden op Hem te wijzen. En zo niet, bedenk dat je daden evengoed van Hem getuigen.

 

Vacatures kerkenraad

Aan het einde van het jaar zijn er vijf kerkenraadsleden aftredend. De dames B.I. Vlot-Karelse (ouderling) en C.Y. Bastiaans (ouderling/scriba) hebben zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode. De heren A. van der Stelt (ouderling), H. van Pelt (diaken) en J. Mak (diaken) hebben zich niet herkiesbaar gesteld. Dit betekent, dat met de nog bestaande vacature van mevrouw M.J.A. Nieuwkoop-Molegraaf (ouderling), er in totaal vier vacatures zullen zijn.

U wordt als gemeente in de gelegenheid gesteld om namen in te dienen van belijdende leden die u geschikt acht voor één van deze ambten. U kunt namen indienen voor twee vacatures ouderling en twee vacatures diaken. 

Blanco lijsten die u voor het indienen van namen kunt gebruiken liggen in de hal van de kerk of zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de scriba. Lijsten met tien of meer handtekeningen moeten door de kerkenraad worden overgenomen. Lijsten met minder dan tien handtekeningen kunnen door de kerkenraad worden overgenomen. De lijsten met namen kunnen tot en met zaterdag 2 oktober worden ingediend op het adres van de scriba, Postweide 133. Wij rekenen op u.

 

Catechese

Op het moment dat dit blad uitkomt, heeft als het goed is de eerste catecheseles al plaatsgevonden. Alle tieners in de catecheseleeftijd hebben een persoonlijke uitnodiging gehad. Mocht je er de eerste keer niet bij zijn geweest, sluit je gerust alsnog aan! De catechese is elke maandagavond om 19.30 uur in het koor van de kerk, inloop vanaf 19.15 uur, en we stoppen om 20.15 uur. Evenals vorig jaar gebruiken we de methode ‘Follow Me’ van de HGJB, omdat die goed beviel. Eerst is er een inleiding voor allen, meestal door dominee Molenaar, en daarna praten we in groepjes verder door. 

 

Gebedskring

Op donderdag 7 oktober komt de gebedskring weet bij elkaar in het koor van de kerk. Aanvang 20.00 uur. Is er nood in je omgeving, heb je zorgen over de toekomst van de kerk? Kom maar naar de gebedskring en laat er voor bidden. En gaat alles voor de wind? Kom evengoed en bid voor anderen, voor onze gemeente en ons land.

 

Gemeenteavond 29 september

Nog een herinnering aan de gemeenteavond, die zal worden gehouden op woensdagavond 29 september aanstaande. Op deze eerste gemeenteavond in lange tijd willen we u bijpraten en met u van gedachten wisselen over twee onderwerpen die al langere tijd op de agenda staan:

-    de liederen in de eredienst (invoering van de bundel Op Toonhoogte) en

-    de behoefte aan/de gedachten en ideeën over de reguliere avonddiensten.

Dit zijn zaken die ons allen aangaan en waar we graag uw mening over horen! U krijgt ook informatie over een paar praktische zaken, namelijk het verlagen van het officiële aantal kerkenraadszetels en de  recente verhoging van de waarde van de collectemunten. We willen bijeenkomen in de kerkzaal om zoveel mogelijk mensen te kunnen ontvangen. Kom ook, denk mee, praat mee en wees zo samen gemeente!

 

Correctie datum bijbelkring

In de vorige editie stonden de data vermeld waarop de bijbelkring hoopt samen te komen. Per abuis stond daarbij ‘woensdagavond 28 oktober’. Dit moet zijn ‘woensdagavond 27 oktober’, anders kloppen weekdag en datum niet met elkaar. Nog steeds van harte welkom om aan te sluiten!

 

Terugblik op ‘Martinuskerk 400 jaar’ en opening winterwerk

We kijken terug op twee bijzondere weekends voor ons als kerkgemeenschap. Op 11 september, Open Monumentendag, hebben we feestelijk herdacht dat onze Martinuskerk, na een verwoestende brand in 1573, in 1621 volledig was hersteld en weer in gebruik is genomen.

De week daarop was de startweek van het winterwerk. Er waren diverse gelegenheden tot ontmoeting, voor jong en oud, en daar is goed gebruik van gemaakt. Afgelopen zondag mochten we Hem daarvoor de dank en lof toezingen in een volle kerk waar al eeuwenlang de lofzang klinkt.

We danken iedereen hartelijk die zich voor deze dagen heeft ingezet, en we hopen dat het zo begonnen seizoen ook verder gezegend zal zijn.

 

Gelegenheidskoor

Vorig jaar was er sinds lange tijd weer en gelegenheidskoor dat voor ons zong in de Adventstijd en de tijdens kerstdiensten. Ook dit jaar willen we een gelegenheidskoor vormen en we zoeken nog wat enthousiaste zangers/zangeressen die mee willen doen. Harm de Nooij zal het koor leiden. Wanneer we beginnen hoort u/jij later. Als u/jij interesse heeft, kunt u zich opgeven bij Andries van Engelen telefoon 0183-302667 of 06-10719770.

 

Vakantie Bijbel Club verplaatst naar voorjaar

Wat kijken we er naar uit om weer een VBC (Vakantie Bijbel Club) te kunnen organiseren! Vorig jaar zou de VBC in de herfstvakantie plaatsvinden, maar kregen we op het laatste moment geen vergunning vanwege corona-maatregelen. Het is nog lastig in te schatten of we dit najaar wel een vergunning krijgen, daarom staat de volgende editie gepland in het voorjaar: op 27 mei 2022 (de dag na Hemelvaart). We hopen volgend jaar weer een beroep te mogen doen op jullie hulp en/of heerlijke pannenkoeken!

Team VBC (Andrika, Janneke, Marjan, Jisca)

 

Om over na te denken

Als we stellen dat een gebeurtenis niet plaatsvond omdat we niet kunnen ontdekken hoe dat kon, dan maken we de grenzen van ons verstaan tot de grenzen van de werkelijkheid.

(Hilarius van Poitiers, ca. 315-367)

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad.