Kerkklanken

 

Kerkklanken nr. 1387,  28 juni 2024

 

Kerkdiensten

30 juni        9.30 uur proponent M.C. van den Hoorn, Rotterdam,

                   afscheid kinderen zondagsschool

7 juli            9.30 uur ds. J.M. van Wijk, Sliedrecht

 

Agenda

vrijdag 5 juli

-    inleveren kopij voor Kerkklanken 1388 (voor drie weken) bij de scriba

vrijdag 12 juli

-    vanaf 10.00 uur, koffie en lekkers bij DOCK60

 

Collecten College van Kerkrentmeesters

16 juni             Eigen kerkenwerk

23 juni             Beheer en exploitatie

 

Ontvangen legaat

Het College van kerkrentmeesters is zeer verheugd u te kunnen mededelen dat er een legaat is binnen gekomen. Het gaat om een aanzienlijk bedrag, waarmee we veel goed werk kunnen doen binnen onze gemeente.

Een legaat is een bepaling in een testament waarbij een geldbedrag, of een goed, aan een specifiek iemand of een goed doel wordt nagelaten. Het geld of goed (bijvoorbeeld een huis) wat u nalaat is voor de kerk vrij van belasting. Als u wilt nalaten aan de kerk, dient dat wel volgens de wettelijke vereisten te gebeuren. Als u hier meer informatie over wilt hebben, kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters.

 

Collecten Diaconie

Zondag 30 juni Stichting Chris en Voorkom

Chris en Voorkom maakt jongeren sterk door het bieden van preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s op scholen, kerken en verenigingen, het bieden van een luisterend oor via anonieme telefoon, chat en mail, en het bieden van deskundigheidsbevordering aan pastorale jeugdmedewerkers, leerkrachten en jeugdzorg- professionals. Chris en Voorkom staat in de traditie van het christelijk geloof. Daarin vindt Chris en Voorkom de wortels en inspiratie voor het werk dat ze doet.

Zondag 7 juli Nederlands Bijbelgenootschap

Al meer dan 200 jaar brengt het NBG met haar donateurs de Bijbel wereldwijd dichtbij. In 2022 verspreidden ze – als onderdeel van de United Bible Societies – 35,5 miljoen Bijbels. Ook werkten ze aan 748.973 verschillende Bijbelvertaalprojecten waardoor iedereen een Bijbel in zijn of haar eigen taal kan lezen. In Nederland en Vlaanderen bereiken ze via hun digitale platforms zoals debijbel.nl jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers. Via hun Dagvers podcast bereiken ze maandelijks meer dan 50.000 luisteraars. Maar ook voor (migranten)kerken, gezinnen en kinderen ontwikkelt het NBG speciale Bijbels en ander materiaal om de Bijbel voor iedereen dichtbij te brengen.

 

Erediensten

Zondag 30 juni gaat voor proponent Van den Hoorn uit Rotterdam. In deze dienst is er het afscheid van de oudste kinderen van de kindernevendienst. We zingen liederen die zij hebben uitgekozen, met pianobegeleiding, en in de verkondiging komen thema's en bijbelgedeeltes terug die door hen zijn aangedragen. Voor deze dienst is er een liturgie op  papier.

Zondag  7 juli wordt de dienst geleid door dominee Van Wijk uit Sliedrecht.  

 

Koffiedrinken na de dienst

Zondagmorgen 30 juni is er gelegenheid elkaar na de dienst te ontmoeten in het koor van de kerk. Van harte aanbevolen.

 

Huisdienst Lemmenskamp

Donderdag 4 juli is er om 10.30 uur weer de maandelijkse huisdienst in de Lemmenskamp. Voorganger is dominee L. Hoftijzer uit Rijswijk. U bent van harte welkom. In augustus is er geen huisdienst. De eerstvolgende huisdienst is dan weer op 5 september aanstaande.

 

Seizoensafsluiting zondagsschool

Zondag 7 juli is er een feestelijke afsluiting van het seizoen. Bij mooi weer zijn we buiten, bij regenachtig weer kijken we een film in de torenkamer. We verzamelen voor de dienst bij de toren. We hopen je op het afsluitfeestje te zien! 

 

Kindernevendienst en tienernevendienst

Deze zomervakantie is er voor alle kinderen van de basisschool nevendienst. Er is geen tienernevendienst. Die start weer op de eerste zondag in september.

 

Koffie-ochtend bij DOCK60

Schuif vrijdag 12 juli vanaf 10.00 uur gezellig aan voor koffie/thee met wat lekkers bij DOCK60. Iedereen is welkom voor een gezellig praatje of een luisterend oor. Het is gratis maar een gift mag altijd. Komt ten goede aan ons goede doel.

 

Wandelen voor ons zendingsdoel 'het Leger des Heils Gorinchem'

Van 16 t/m 19 juli loop ik samen met een vriendin de 4Daagse van Nijmegen (4 x 40 km). Met deze uitdaging wil ik geld ophalen voor ons zendingsdoel: het Leger des Heils Gorinchem en dan met name voor de soepfiets.

Elke woensdag staat het team van het Leger des Heils met de soepfiets op een vaste locatie aan het Melkpad bij het Joods Monument in de binnenstad van Gorinchem. Van 17.00 tot 19.00 uur ontmoeten zij wekelijks zo’n 25 mensen en schenken zij soep (8 liter), koffie en thee. Het team ontmoet mensen uit verschillende sociale lagen van de bevolking.

Wilt u deze actie ook steunen? Doneren kan via de speciale actiepagina: www.actielegerdesheils.nl/fundraisers/hanneke-kraaij of via het rekeningnummer van de diaconie: NL79RABO0372500846 onder vermelding van ‘actie soepfiets’.

Met vriendelijke groet,

Hanneke Kraaij

 

Crèche

30 juni             Carola Penning en Diana Kant

7 juli                 Hetty van Leeuwen

In de zomermaanden juli en augustus is er geen crèche wegens vakantie.

 

Kerkauto

30 juni        Dirk Pellicaan, telefoon 06-55847770

7 juli           Jopie Sterk, telefoon 06-14871872

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van de kerkenraad