Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1316,  4 juni 2021

 

Kerkdiensten

6 juni                           9.30 uur ds. A.J. Molenaar

                                    18.00 uur ds. F.J. van Harten, Den Haag

13 juni                         9.30 uur ds. A.J. Molenaar, voorbereiding Heilig Avondmaal

                                    18.00 uur ds. S. Jumelet, Zaltbommel

 

Agenda

vrijdag 11 juni 2021

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1317 bij de scriba

 

Collecten Diaconie

6 juni               Diaconie Algemeen

13 juni             PKN Missionair werk in Nederland

 

College van Kerkrentmeesters

6 juni               Vijfjesactie, zie hieronder

13 juni             Eigen predikantsplaats

 

Vijfjesactie 6 juni

De opbrengst van de vijfjesactie is deze keer bestemd voor de aanschaf van een machine om munten te tellen. Dit omdat er regelmatig problemen zijn bij het storten van de collecteopbrengsten bij de bank.

het college van kerkrentmeesters

 

Crèche

6 juni               Jacqueline Kant en Janneke Molenaar  

13 juni             Karin van Pelt en Lisa van Wijngaarden

 

Erediensten

Voor alle zondagmorgendiensten geldt: aanmelding is noodzakelijk. Voor de avonddiensten bent u welkom zonder aanmelding. Zie ook het bericht hieronder.

Zondag 6 juni is er ‘s morgens weer een doopdienst. Ayla Gertton Alida, dochtertje van Majelle Tromp, zal het teken van Gods verbond ontvangen. In de verkondiging sluit ik aan bij het onderwerp van de kindernevendienst: God die zijn verbond sluit met Abraham (Genesis 17) – woorden die worden aangehaald in het doopformulier, dus heel passend voor deze zondag.

‘s Avonds gaat voor dominee F.J. van Harten uit Den Haag.

Zondag 13 juni lezen we verder in de eerste brief van Petrus. We beginnen te lezen bij 2:11, een gedeelte waarboven staat: ‘de goede levenswandel’. In deze dienst bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal de week erna. De avonddienst wordt geleid door dominee S. Jumelet uit Zaltbommel.

 

Mogelijke versoepelingen erediensten

Op het moment dat ik dit schrijf, is het aantal besmettingen met en ziekenhuisopnamen door het coronavirus flink aan het dalen. In twee regio’s is het risiconiveau al gedaald van ‘zeer ernstig’ naar ernstig’. Het lijkt erop dat dit ook in onze regio binnen afzienbare tijd zou kunnen gebeuren. Dat is goed nieuws, ook voor de erediensten! Zodra het risiconiveau gedaald is naar ‘ernstig’, mogen er volgens de ‘routekaart voor kerken’ namelijk weer 60 personen in het kerkgebouw ontvangen worden én er mag weer samen gezongen worden. Dat laatste wel ingetogen en niet al te lang, maar toch…  U wordt van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden via de mededelingen in de eredienst, via de website en via dit blad.

 

Wat is eigenlijk ‘voorbereiding op het Heilig Avondmaal?’

Telkens als we het Heilig Avondmaal vieren, lezen we een stukje ‘voorbereiding’ uit het formulier, ook 13 juni weer. Waarom eigenlijk en wat moet je ermee in de week erna? Hierbij een kort antwoord, mede voor de nieuwe belijdende leden, maar eigenlijk voor ieder.

In het formulier om het Heilig Avondmaal te bedienen staat: "Daarom dienen wij, voordat we het Avondmaal vieren, onszelf te onderzoeken op drie zaken:

  • Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik God en mijn naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van het leven met de Heer ontneem?
  • Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden wil geven, alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer?
  • Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de Heilige Geest?"

Over deze drie dingen kun je dus in de week die volgt nadenken, ter voorbereiding op de deelname aan het sacrament. En als je merkt dat één of meerdere van deze dingen bij je ontbreken of zwak zijn, kun je dat in gebed aan God belijden en je opnieuw aan Hem toewijden.

Ook is de week van voorbereiding bedoeld om eventuele ruzies tussen gemeenteleden tijdig bij te kunnen leggen. Immers ‘des Heren tafel brengt ons tot elkaar in vrede’ (gezang 242). Allen een goede voorbereiding toegewenst!

 

Vacature ouderling

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 19 mei j.l. tot ouderling benoemd mevrouw A.F.P Kant – van Vianen. Na een week bedenktijd heeft zij aangegeven haar benoeming niet te kunnen aanvaarden. Wij respecteren haar beslissing.

 

Gebedskring

Op donderdag 3 juni is er, zoals elke eerste donderdagavond van de maand, weer gebedskring in het koor van de kerk. Wees welkom, om samen te danken voor al het goede dat God geeft, en te bidden voor zoveel dat Gods zorg en liefde nodig heeft. Aanvang 20.00 uur.

 

Ontbijtactie 19 juni

Verwen jezelf of verras een ander met een heerlijk ontbijtje (of verras je vader alvast voor Vaderdag). Op zaterdag 19 juni is er een ontbijtactie, waarvan de opbrengst bestemd is voor ons zendingsdoel Hope & Serve. Met dit geld kunnen de allerarmsten in Roemenië geholpen worden met voedsel, brandhout of wat er op dit moment nodig is. De lekkere ontbijtjes kosten € 6,50 per stuk of 4 ontbijtjes voor  € 20,00. Doet u ook mee met deze actie?

Bestellen kan t/m 14 juni bij Marja v.d. Stelt via app/tel. naar 06-10769434 of mailen naar famsteltjes@gmail.com. U hoeft er de deur niet voor uit, we bezorgen de ontbijtjes gewoon aan huis tussen 8.00 en 9.00 uur of tussen 9.00 en 10.00 uur (aangeven bij bestelling). We zien heel graag uw bestelling tegemoet!

 

Uit de pastorie

Onlangs was ik nogal druk in mijn hoofd. Veel te doen, veel te denken en ik zat er een beetje in vast. Ook geloofsmatig. Om er even uit te zijn ging ik maar een rondje om de vesting lopen. Bij de haven zag ik een camper staan. Op zich niets bijzonders, die staan daar wel vaker. Mijn oog viel echter op de zijkant, waar stond ‘LORD Liberty’. Een modelaanduiding, zo bleek me later. Maar op dat moment raakte het me. Het deed me direct denken aan de Bijbeltekst ‘waar de Geest van de Heer (Lord) is, daar is vrijheid (liberty)’. Gewoon een gekke associatie? Hoe dan ook, het hielp me om in meer vrijheid verder te gaan de dag door. God kan op allerlei manieren tot mensen spreken! Ik geloof vast dat Hij dat vaker doet dan we wel beseffen.

 

Om over na te denken

‘Ik dank dus ik ben’

(naar Descartes)

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad