Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1292,  29 mei 2020

 

Kerkdiensten

31 mei                                     Pinksteren

                                               9.30 uur ds. A.J. Molenaar (online)

                                                18.00 uur herhaling ochtenddienst Giessen-Rijswijk (online)

7 juni                                       9.30 uur ds. G. v.d. Linden, Waalwijk (online)

                                                18.00 uur zie hiervoor de berichtgeving onder Woudrichem

 

Agenda

vrijdag 5 juni

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1293 bij Conny Bastiaans

zaterdag 27 juni

- oud papier

 

Collecten Diaconie

31 mei             St. de ondergrondse kerk

7 juni               Diaconie Algemeen

 

College van Kerkrentmeesters

31 mei             Landelijke verplichtingen

7 juni               Vijfjescollecte (zie ook berichtje verderop)

 

Collectes in coronatijd

Zoals u waarschijnlijk weet, is onze kerk afhankelijk van de bijdragen van gemeenteleden. Momenteel zijn er geen gewone collecte-inkomsten. U kunt digitaal geven door te klikken op de collectezak op de website. Aanbevolen! Mocht u dit echter niet kunnen of willen, dan kun u natuurlijk ook ‘gewoon ouderwets’ geld overmaken naar de rekening van de kerk. Ook kunt u fysiek geld of collectemunten bij één van de kerkrentmeesters bezorgen. Mocht u tenslotte hulp nodig hebben bij digitale geldzaken, dan willen zij u daar met alle liefde wegwijs in maken.

 

Vijfjescollecte 7 juni

Op 7 juni is er weer een vijfjescollecte, ditmaal digitaal. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de aanschaf van een nieuwe laptop. De oude laptop was verouderd en bovendien was daarmee live streamen (uitzenden met beeld) niet mogelijk. De nieuwe laptop kan drie verschillende uitzendingen verzorgen: kerktelefoon, kerk online en live beelden via YouTube. We hopen dat u ook hieraan wilt bijdragen.

 

Erediensten

Zondag 31 mei is het Pinksteren. Uit de Bijbel lezen we Handelingen 2 en wellicht nog een ander Bijbelgedeelte ernaast. Op deze feestdag zouden we normaliter een gedrukte liturgie hebben, zodat er ook liederen gezongen kunnen worden die niet in het liedboek staan. Dat vangen we in de huidige omstandigheden als volgt op: bij de beelduitzending verschijnen de liedteksten in beeld. Wie via de site meeluistert, kan klikken op het ‘tabje’ met datum en tijd en vindt ze daar. De kerkradioluisteraars krijgen de liedteksten thuisbezorgd. ‘s Avonds wordt, zoals inmiddels gebruikelijk, de morgendienst uit Giessen/Rijswijk uitgezonden via de kerkradio.

Zondag 7 juni gaat voor dominee G. van der Linden uit Waalwijk. Dit is de eerste zondag dat er weer dertig kerkgangers aanwezig mogen zijn in de kerk. Meer daarover hieronder! Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk of er op deze zondag ook een avonddienst zal worden belegd. Als dat het geval is gaat dominee Molenaar voor, anders is er de gebruikelijke uitzending via de kerkradio.

 

Uit de kerkenraad

In de afgelopen tijd heeft de kerkenraad niet kunnen vergaderen. Dringende zaken zijn afgehandeld door het moderamen. Omdat er per 1 juni weer meer mogelijk is in de kerk, heeft de kerkenraad inmiddels op gepaste wijze een vergadering gehouden. De voornaamste punten hieruit vindt u hieronder.

  • Broeder Van Pelt heeft wegens overbelasting het voorzitterschap moeten neerleggen. Deze taak wordt voorlopig waargenomen door dominee Molenaar.
  • De gemeenteavond van 19 mei, waar onder andere gesproken zou worden over verbreding van de liedkeuze in de erediensten, wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum na de zomer.
  • De viering van het Heilig Avondmaal, die gepland stond voor zondag 21 juni, wordt uitgesteld  tot nader order.
  • Het afscheid van de kinderen van de kindernevendienst wordt verplaatst naar zondag 12 juli.
  • De jaarrekening 2019 van het college van kerkrentmeesters is goedgekeurd.
  • Er is uitgebreid gesproken over de hervatting van de erediensten en andere bijeenkomsten. Daarover vindt u hieronder meer informatie.

 

Hervatting erediensten

Per 1 juni zullen er weer erediensten gehouden mogen worden, met maximaal 30 aanwezigen  op minstens anderhalve meter afstand van elkaar. Per 1 juli stijgt dit maximum aantal tot 100. Er mag voorlopig in de diensten niet gezongen worden, op dringend advies van de landelijke kerk. Dominee Molenaar verkent de mogelijkheden hoe het gemis aan gemeentezang is op te vangen. Erediensten kunnen alleen plaatsvinden als er aan heel aantal voorwaarden wordt voldaan. Er zal met inschrijving gewerkt moeten worden,  bij binnenkomst zal naar de gezondheid gevraagd moeten worden, looproutes en beschikbare zitplaatsen moeten worden aangegeven enzovoorts. Dit alles dient in een protocol te zijn vastgelegd.

Vanuit de kerkenraad is een werkgroep ingesteld die hard werkt om alles uit te werken voor onze plaatselijke situatie. Helaas is de deadline voor deze uitgave van Kerkklanken net te vroeg om al iets concreets te kunnen melden. U wordt tot de volgende editie van dit blad op de hoogte gehouden via de mededelingen tijdens de eredienst en via de website. Of er ook al meteen avonddiensten zullen worden gehouden, is afhankelijk van de belangstelling vanuit de gemeente om een dienst bij te wonen én van de mogelijkheid om de kerk voldoende te reinigen tussen de diensten. U wordt op de hoogte gehouden! 

 

Afronding kringen

Per 1 juni mogen ook kringen en groepen weer samenkomen, mits er natuurlijk de bekende anderhalve meter afstand wordt bewaard. Het wordt door de landelijke kerk afgeraden om bij mensen thuis samen te komen, omdat dan de afstand snel in het gedrang komt en de ventilatie bij veel aanwezigen niet optimaal is. Daarom kan vanaf 1 juni het koor van de kerk gebruikt worden als locatie om als groep samen te komen; ook bijvoorbeeld om als kring dit vreemde seizoen af te sluiten en niet als een nachtkaars te laten uitgaan. Er wordt voor het gebruik van het koor eveneens een protocol opgesteld. Nadere coördinatie ligt bij de kringleiders, die dit protocol zullen ontvangen.

Wat betreft de bijbelkring: deze zal dit seizoen niet meer apart afsluiten, gezien de leeftijd van veel deelnemers. Hopelijk kunnen we na de zomer de draad weer oppakken.

Wat betreft de gebedsgroep: het is de bedoeling is om op 2 juli een bijeenkomst te beleggen in het koor.

 

Openstelling kerk

We wijzen u nogmaals op de openstelling van de kerk elke woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Zoekt u rust, of wilt u eenvoudig weer even ‘in de kerk’ zijn: wees welkom! Waarschijnlijk zal in juli de gebruikelijke openstelling voor toeristen weer beginnen.

 

Ambtsjubileum ds. E.P. Mulder

Ons gemeentelid ds. E.P. Mulder mocht onlangs gedenken dat hij 40 jaar predikant was. Op 13 april 1980 werd hij bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Schipluiden. Van 1986 tot 1991 is hij predikant geweest in Elkerzee en Kerkwerve en daarna in Herveld tot zijn emeritaat op 16 november 1999. Maar al gaat een predikant met emeritaat, hij blíjft predikant, nu dus al 40 jaar. We zijn dankbaar voor wat hij op zijn hoge leeftijd in onze gemeente doet voor de bijbelkring en de viering van het Heilig Avondmaal in ‘de Lemmenskamp’. Van harte gelukgewenst met dit jubileum!

 

Belangrijke wijzigingen in het ophalen van het oud papier

Vanaf juni aanstaande wordt het oud papier nog maar eenmaal per maand opgehaald en wel op de vierde zaterdag van de maand. De eerstvolgende ophaaldag is dus op zaterdag 27 juni. Dit vooruit lopend op de komst van containers voor het oud papier. Wanneer die geplaatst gaan worden is op dit moment nog niet bekend.

 

Uit de pastorie

Er is al veel geschreven hierboven, dus ik houd het kort. De basisscholen zijn weer open – dat is niet alleen fijn voor de kinderen… De kerken gaan weer open – heerlijk om niet meer tegen lege banken te praten. Veel is nog niet ‘normaal’. Maar laten we niet vergeten God te danken voor deze zaken, dat doe ik ook!

 

Om over na te denken

God heeft in al zijn goede gaven een korreltje bitterheid gemengd,

opdat wij de herberg hier niet zouden liefkrijgen

in plaats van de vaderstad hierboven

(Augustinus)

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad