Diaconie

De roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de diaconale opdracht elders in de wereld. Het college van diakenen geeft leiding aan de uitvoering hiervan. Daarbij worden de gemeenteleden zoveel mogelijk ingeschakeld. Tevens is de diaconie geroepen dienstbaar te zijn tijdens de erediensten. De diakenen maken enerzijds deel uit van de kerkenraad en vormen anderzijds een eigen college van diakenen.

Rocus van Vugt

Tel.:06-54207073

 

Voorzitter

Ad Ottevanger

Secretaris

Karin Cuperus
Tel.: 0183-302836

Penningmeester

Karin

Nel Ottevanger

 

Huib van Pelt

Diaconaal rentmeester Huib

Dhr. Cees van Tuijl

administrateur

 

Taakvelden binnen het diaconaat

 • waar nodig hulp verlenen aan de in noodverkerende mensen of zorgen dat er geholpen wordt door de hiervoor opgerichte maatschappelijke instellingen;
 • ondersteuning van het ouderenwerk, jeugdwerk, zending en evangelisatie activiteiten in de eigen gemeente;
 • dienstbaar zijn bij de erediensten en de viering van het heilig avondmaal;
 • het kritisch volgen van ontwikkelingen in de samenleving en het helpen bestrijden van het verkeerde.

Werkterrein diaconaat

De werkzaamheden van de diaconie richten zich op

 • de eigen gemeente;
 • regionale en landelijke doelen;
 • wereldwijde doelen.

Beschikbare middelen diaconie

Diaconaalgeld is door de gemeente bijeengebracht voor de armen. Het geld is dus niet van de diaconie of van de kerk, maar de diaconie mag dit geld beheren en is geroepen er voor te zorgen dat het diaconale geld terecht komt bij de sociaal- en economisch zwakkeren in de samenleving. De diaconie heeft voor inkomsten twee hoofdbronnen, te weten:

 • opbrengsten bezittingen zoals rente en pachtgelden;
 • collecten en overige giften.

Wekelijks wordt er tijdens de erediensten een collecte gehouden voor de diaconie. Er zijn twee soorten collecten te weten:

 1. een collecte voor algemene diaconale uitgaven;
 2. een zogenaamde doorzendcollecte waarbij het doel vooraf is vastgesteld.

Besteding van de middelen

Het college dient verantwoord om te gaan met de besteding van de middelen. Enkele beoordelingscriteria bij de ondersteuning van mensen en projecten zijn:

 • heeft het werk een diaconaal karakter en voorziet het in een werkelijke nood;
 • zijn er mogelijkheden voor ondersteuning door de overheid en andere fondsen;
 • is er voldoende inzicht in de financiële situatie.

Rekeningnummer Diaconie
Het rekeningnummer van de Diaconie is NL79RABO0372500846.

Avondmaal in de Lemmenskamp

Op Avondmaalszondagen wordt 's middags het Heilig Avondmaal gevierd in De Lemmenskamp, voor de bewoners daar en anderen die niet in staat zijn een gewone kerkdienst bij te wonen. In uitzonderlijke gevallen kan het Heilig Avondmaal bij gemeenteleden aan huis worden bediend.

Kerkradio

Gemeenteleden die niet in staat zijn de wekelijkse kerkdiensten bij te wonen, kunnen beschikken over een kerkradio-ontvanger. Op deze wijze kunnen ze ook thuis betrokken zijn bij de erediensten en andere activiteiten in de kerk. Gemeenteleden die door ziekte of anderszins tijdelijk verhinderd zijn de kerkdiensten bij te wonen kunnen een kerkradio-ontvanger aanvragen. Voor de kosten van de kerkradio wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Contactadres voor de kerkradio:

Jeanette van Kooten

Internet

Iedere dienst wordt uitgezonden via kerkdienstgemist.nl